รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนหนองจอกวิทยา ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วน ที่ ศธ 04009/ 4562 ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2560  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่ 512 / 2559
สั่ง ณ วันที่  28  กันยายน 2559 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศรับครูอัตราจ้าง