🎊👨‍👩‍👦‍👦งานสานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน👨‍👩‍👦‍👦🎊วันประชุมผู้ปกครองโรงเรียนหนองจอกวิทยา📣

📣๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนหนองจอกวิทยา จัดงานวัน “สานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน” หรือวันประชุมผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนหนองจอกวิทยา และมอบทุนการศึกษา โดยมีอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจากนายธรรมรงค์ ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก ในการมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ โรงเรียนหนองจอกวิทยา
👨‍👩‍👦‍👦งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งผลการเรียน ความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถของนักเรียนและอื่นๆ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหาแนวทางร่วมกัน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไข และพัฒนานักเรียนอีกด้วย
❤️ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนหนองจอกวิทยาให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี หลังจากฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารการศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมา และนโยบายต่างๆที่ผู้บริหารแจ้งให้ผู้ปกครองทราบแล้ว ผู้ปกครองทุกท่านได้พบครูที่ปรึกษาประจำชั้นเพื่อเป็นการพบปะรายบุคคล ยกย่องชมเชยนักเรียน แจ้งผลการเรียน รายงานความประพฤติที่ควรแก้ไขปรับปรุง หาแนวทางประปฏิบัติร่วมกัน รับฟังข้อเสนอแนะ ของผู้ปกครอง