เขตพื้นที่การให้บริการ

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหนองจอกวิทยา

หมู่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
ตำบลหนองจอก
หมู่1 สายหนึ่ง , หมู่2 บ้านหนองบัว , หมู่3 บ้านเตาปูน , หมู่4 บ้านหนองเกตุ ,
หมู่5 บ้านฝั่งห้วย, หมู่6 บ้านตลาด , หมู่7 บ้านดอนยี่พรม , หมู่8 บ้านห้วยทบ , หมู่9 บ้านหนองจิก , หมู่10 บ้านหันตะเภา , หมู่11 บ้านบ่อพันงู , หมู่12 บ้านแคใหญ่, หมู่13 บ้านห้วยยาง
ตำบลมาบปลาเค้า
ตำบลบ้านในดง
หมู่1  บ้านมาบปลาเค้า  , หมู่2  บ้านมาบปลาเค้า , หมู่3  บ้านมาบปลาเค้า
หมู่1 บ้านในดง , หมู่2 บ้าานชายนา , หมู่3 บ้านหัวเข้ , หมู่4 บ้านใหม่ , หมู่5 บ้านหนองค่าง
ตำบลปึกเตียน
หมู่1 บ้านเมืองใหม่พัฒนา , หมู่2 บ้านปึกเตียน , หมู่3 บ้านหนองหมู