อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนหนองจอกวิทยา

ประเภทสิ่งปลูกสร้าง รูปแบบรายการ สภาพการใช้งาน ภาพด้านหน้า ภาพด้านหลัง ภาพด้านซ้าย ภาพด้านขวา
อาคารเรียน 106 ต ทรุดโทรม
อาคารเรียน CS213A ดี
อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 ดี
โรงอาหาร/หอประชุม โรงอาหาร – หอประชุม (กศ.),100/32, ดี
อาคารฝึกงาน GENIN (มพช) ทรุดโทรม
อาคารฝึกงาน GENIN (มพช) ทรุดโทรม
บ้านพักครู กรมสามัญ ทรุดโทรม
บ้านพักครู กรมสามัญ ทรุดโทรม
บ้านพักครู กรมสามัญ ดี
ห้องน้ำห้องส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 ทรุดโทรม
ห้องน้ำห้องส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 ทรุดโทรม
ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 ดี
ห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ดี
สนามกีฬา สนามกีฬาอเนกประสงค์ ดี
สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล ดี
รั้ว รั้วคอนกรีต ดี
ถนน ถนนคอนกรีต ดี
ถนน ถนนคอนกรีต ดี