วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาระยะ 3 ปี(ปีการศึกษา) 2566 – 2568
ภายในปีการศึกษา 2568 โรงเรียนหนองจอกวิทยามุ่งมั่นพัฒนา ผู้เรียน ครู และผู้บริหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมบริการประสานชุมชน