ประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารฯ

7 พฤศจิกายน 2566 นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย คุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา และกรณีศึกษาตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุม โดยดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในครั้งนี้