พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนวทางของ PISA

        วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา นายวศิน พุดซ้อน นางสาวนุชจรีย์ มีหลาย และนางสาวณัฐพร จันทร์เปล่ง คณะครูโรงเรียนหนองจอกวิทยา ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนวทางของ PISA ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี