ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และประชุมคณะครูโรงเรียนหนองจอกวิทยา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.โรงเรียนหนองจอกวิทยา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจากนายธรรมรงค์ ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก มอบหมายให้นายฉกาจ ดิษฐวงศ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และนายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนหนองจอกวิทยา ได้กล่าวรายงานตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ศิษยานุสรณ์ เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา และวางแผนการดำเนินกิจกรรมของทางโรงเรียน ให้คณะกรรมการได้รับทราบ

เวลา ๑๕.๓๐ น. นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา และคณะครูร่วมสรุปการดำเนินงานโรงเรียนหนองจอกวิทยา ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ และวางแผนการดำเนินการ