ประกาศเสนอยื่นซองประมูลกิจการร้านค้าสวัสดิการและเครื่องดื่มภายในโรงเรียนหนองจอกวิทยา

ด้วยโรงเรียนหนองจอกวิทยา มีความประสงค์จะทำการประมูลกิจการร้านค้าสวัสดิการและ เครื่องดื่มภายในโรงเรียน ด้วยการยื่นซองประมูลจ้างเหมาการดำเนินกิจการจัดจำหน่ายสินค้าและ บริการเครื่องดื่มให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน
ซึ่งในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมีครูและ บุคลากรทางการศึกษา 20 คน และนักเรียน 210 คน โดยผู้ประสงค์จะยื่นประมูลจะต้องจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้

  1. ประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่นซองประมูล

ร้านค้าสวัสดิการและเครื่องดื่มภายในโรงเรียนหนองจอกวิทยา

  1. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล

2.1 ต้องมีสัญชาติไทย

2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและเรื้อรังแก่การรักษาให้หายขาด

2.3 ต้องไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการ

2.4 ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ

2.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น

2.6 ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการประกอบการขาย ได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น  มีบุคลากร ที่จะดำเนินงานพร้อม  และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินประมูลให้กับโรงเรียน  ตามกำหนดในสัญญา

  1. ช่วงเวลาการจำหน่ายสินค้าประจำวัน

จำหน่ายสินค้าในวันเปิดทำการปกติทุกวัน  เวลา 11.30 – 12.50 น. ยกเว้นประเภทน้ำดื่ม ให้สามารถขายได้ตลอดทั้งวัน

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศยื่นซองร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน