ต้อนรับคณะคณะนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนหนองจอกวิทยาร่วมต้อนรับคณะนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) นำโดย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสุกฤตา มีมะจำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ในการมานิเทศชั้นเรียน เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของผู้เรียน กระบวนการวัด และประเมินผลที่เน้นสภาพจริง ในบริบทที่สอดคล้องกับ ผู้เรียน และจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในคาบเรียนนั้นๆ โดยมีนายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยาพร้อมครู เเละบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น