ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


โรงเรียนหนองจอกวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370263
รหัส Smis 8 หลัก :
  76022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  370263
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองจอกวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongchokwittaya
ที่อยู่ :
  7 หมู่ที่ 6   
ตำบล :
  หนองจอก
อำเภอ :
  ท่ายาง
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76130
โทรศัพท์ :
  032452373
โทรสาร :
  –
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มี.ค 2520
อีเมล์ :
  nongchokwittaya.phetchaburi@gmail.com
เว็บไซต์ :
กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/เครือข่าย :
  พริบพรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี:
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอท่ายาง:
  15 กม.