การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองจอกวิทยา ครั้งที่ 1/2567

        วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายธรรมรงค์ ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก ประธานกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองจอกวิทยา ครั้งที่ 1/2567 รับทราบนโยบาย แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมี นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมทั้งรายงานงบประมาณและการขับเคลื่อนการศึกษา และขอความเห็นชอบในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนหนองจอกวิทยา